หลักสูตรการจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น  สถานที่ฝึกอบรม ชุมชนสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยมี อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา  และอาจารย์พรพนม  คำมุงคุณ เป็นวิทยากร