ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการผลิตและการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการหมักไซเลจ เพื่อเก็บรักษาคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ หมักได้นานและมีคุณภาพกว่าการหมักโดยวิธีปกติ  สถานที่ฝึกอบรม  คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ , รศ.ดร.สุนีย์  นิธิสินประเสริฐ(ม.เกษตรศาสตร์) และอาจารย์สัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี) เป็นวิทยากร