ผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋องสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารสมุนไพรและสปา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้  สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 19-20 และ 28-29 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์ สิงห์คำ เป็นวิทยากร