ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักการเทคโนโลยีนำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารสมุนไพร และสปา   สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 5-6, 14-15 กรกฎาคม 2555   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลินทร์ สิงห์คำ เป็นวิทยากร