ผู้เข้าร่วมอบรม  สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  สถานที่ฝึกอบรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ เป็นวิทยากร