ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา โดยขอเชิญบุคลากรกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ

1. กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 11 คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานละ 3 คน

2. กรรมการประจำหน่วยงาน สำนัก สถาบัน จำนวน 3 หน่วยงาน แห่งละ 3 คน

(หากบุคลากรในข้อ 1 และ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบตามจำนวน ขอให้คณะส่งผู้แทนให้ครบตามจำนวน)

3. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 22 คน

รวมผู้ร่วมการประชุมสัมมนาประมาณ 70 คน

กำหนดการประชุมสัมมนา

วันที่ 24 ก.ค. 57
06.00 – 09.00 เดินทางจากมทร.ธัญบุรี ถึงโรงแรมแซนดาเลย์
09.00 – 09.30 ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 10.00 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ธัญบุรี
10.00 – 12.00 บรรยายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
12.00 – 13.00 รับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 บรรยายเรื่อง ระเบียบข้อบังคับของมทร.ธัญบุรี และขั้นตอนในการเสนอร่างแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
15.00 – 17.00 อภิปรายกลุ่ม เรื่อง การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการบริหารงานอย่างมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 แบ่งกลุ่ม พิจารณาการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการบริหารงานอย่างมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
– ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
– ระเบียบข้อบังคับด้านบุคลากรและตำแหน่ง
– ระเบียบข้อบังคับด้านวิจัย
– ระเบียบข้อบังคับด้านสายสนับสนุน
– ระเบียบข้อบังค้บเกี่ยวกับสภาคณาจารย์

วันที่ 25 ก.ค. 57
08.00 – 12.00 แบ่งกลุ่ม พิจารณาการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการบริหารงานอย่างมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ต่อ)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 อภิปรายเรื่อง ความแตกต่างในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
15.00 – 18.00 บรรยายเรื่อง แนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและ สิทธิการเป็นสมาชิก กบข. (วิทยากรจาก กบข.)
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 แบ่งกลุ่มการกำหนดแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

วันที่ 26 ก.ค. 57
08.00 – 12.00 แบ่งกลุ่มพิจารณาระเบียบ (ต่อ)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 แบ่งกลุ่มนำเสนอผลระเบียบข้อบังคับจากการพิจารณาปรับปรุงเสนอผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี
16.00 – 16.30 สรุปผลและพิธีปิด
16.30 เดินทางกลับมทร.ธัญบุรี