ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี