คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ศูนย์รังสิต)