นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษากระบวนการงอกของข้าวกล้อง และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก ในรายวิชาเทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์   ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์