นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาการทำแยมและน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการแปรรูปผักและผลไม้ที่มีอยู่ล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ในรายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปผัก และผลไม้ ผู้สอนโดย อาจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร