คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2557)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

ณ 1 ตุลาคม 2557

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)      แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์

2)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)

3)      แฟ้มสะสมผลงาน

แบบภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
แบบภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
แบบภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์.xlsx
25.6 KB
269 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน.docx
64.1 KB
507 Downloads
Details...

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

–       หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

–       หัวหน้าสาขาวิชา  ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2557

–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557

–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557

–       เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำเข้าที่ประชุม  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด