«

»

ต.ค.
01

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่2/2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2557)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ 1 ตุลาคม 2557

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 1)   จำนวน 4 ชุด
สำหรับผู้ประเมิน (ประกอบด้วยรองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)
2)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 2)   จำนวน 1 ชุด
สำหรับประเมินตนเอง  และสรุปคะแนนของผู้ประเมิน (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)
3)      แฟ้มสะสมผลงาน

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1.docx
23.8 KB
207 Downloads
Details...

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2.xlsx
16.1 KB
213 Downloads
Details...

แฟ้มสะสมผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
แฟ้มสะสมผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
แฟ้มสะสมผลงานบุคลากรสายสนับสนุน.docx
36.2 KB
285 Downloads
Details...

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

ฉบับที่ 4. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ข้าราชการพลเรือน) รับได้ที่แผนกบุคลากร

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 4 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
–       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2557
–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557
–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557
–       เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำเข้าที่ประชุม  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ใส่ความเห็น