คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเดินทางไปราชการตามโครงการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานในต่างประเทศ  ตาม MOUกับ State Polytechnic of Jember,Jember และ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG), Banyuwangi
ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อประสานงานติดตามการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2557 และการพัฒนาหลักสูตร
Dual Degree  เมื่อวันที่ 16 – 21  กันยายน 2557