นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช  ศึกษาดูงาน  บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนต่อไป   ในรายวิชาทักษะที่เกี่ยวข้องกับช่างเกษตร
ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์