นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาการจับบังคับสัตว์ และตำแหน่งการให้ยาสัตว์ ในรายวิชาทักษะทางวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจับบังคับโคในแบบต่างๆ ทั้งการบังคับด้วยมือเปล่า และใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก ก้านป้องกันวัวเตะ คีมหนีบจมูก เป็นต้น และบอกตำแหน่งการให้ยาในโค โดยวิธีฉีดวัคซีน เช่น ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เป็นต้น ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชนินทร์ รัตนสิน และอาจารย์ สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง