นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต) คลอง13 และโค้กเวิลด์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และน้ำดื่ม ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์การเยี่ยมชมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ท้ายสุดนี้ทางคณะต้องขอบคุณคุณราเชนทร์ อินทรเจริญ
ที่ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี ผู้สอนโดย ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร