การเปิดเผยราคารกลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
1.ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ:กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักดิ์

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ
การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ
แบบฟอร์มการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย (1)58.pdf
90.0 KB
173 Downloads
Details...

2.ชื่อโครงการวิจัย การประเมินศักยภาพในการบำบัดตนเองของน้้าต่อขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแม่น้้าแม่กลองตอนล่าง

วิจัย
วิจัย
วิจัย.pdf
119.9 KB
243 Downloads
Details...

3.ชื่อโครงการวิจัย ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรท และลักษณะทางกายภาพของผักกาดหอม

ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรท และลักษณะทางกายภาพของผักกาดหอม
ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรท และลักษณะทางกายภาพของผักกาดหอม
ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรท และลักษณะทางกายภาพของผักกาดหอม.pdf
435.8 KB
209 Downloads
Details...