คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป