นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและหน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตขวดแก้วและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้พลังงาน M150 บริษัท โอสถสภา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการที่จะนำความรู้จากการศึกษาดูงานนี้ไปใช้ประโยชน์ ในรายวิชาการจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร หลักการวิเคาระห์อาหาร
ผู้สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลินทร์ สิงห์คำ