ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าตรวจดูครุภัณฑ์ของคณะ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558