นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ในรายวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้สอนโดย อาจารย์สมิง จำปาศรี และ อาจารย์จิราพร กุลคำ