รายการ Campus TV สถานีโทรทัศน์ U – Channel ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์อาจารย์พิศาล ตันสิน และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษคร มทร.ธัญบุรี “การจัดสวนแบบแนวตั้งในพื้นที่จำกัด” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี