คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสาขา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี