คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2557 – 31  มีนาคม 2558)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

ณ 1 เมษายน 2558

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)      แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์

2)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)

3)      แฟ้มสะสมผลงาน

แบบภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
25.6 KB
299 Downloads
Details...
แบบ ปผ ที่คณะจัดทำขึ้น
แบบ ปผ ที่คณะจัดทำขึ้น
แบบ ปผ ที่คณะจัดทำขึ้น.xlsx
35.5 KB
261 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงาน
64.1 KB
294 Downloads
Details...

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

–       หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558

–       หัวหน้าสาขาวิชา  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 13  พฤษภาคม 2558

–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

–       เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำเข้าที่ประชุม  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558

แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด