คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม  – 31 มีนาคม 2558)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ 1 เมษายน 2558

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 1)   จำนวน 4 ชุด
สำหรับผู้ประเมิน (ประกอบด้วยรองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณะกรรมการ)
2)      ใบกรอกคะแนนประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน (แบบหมายเลข 2)   จำนวน 1 ชุด
สำหรับประเมินตนเอง  และสรุปคะแนนของผู้ประเมิน (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณะกรรมการ)
3)      แฟ้มสะสมผลงาน

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 1
23.8 KB
327 Downloads
Details...
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน หมายเลข 2
16.1 KB
316 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
35.9 KB
418 Downloads
Details...

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
–       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 27  พฤษภาคม 2558
–       เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ นำเข้าที่ประชุม  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558