คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ และเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี