คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3” (ASTC) ภายใต้สาระสำคัญ “วิทยาศาสตร์เพื่อความสุข: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”
เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม2558   ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย