บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี