คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอาจารย์
(ข้าราชการ / พนักงานมาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30กันยายน  2558)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนอาจารย์ /เลื่อนค่าจ้าง
ณ 1 ตุลาคม 2558

คณะจึงขอกำหนดให้อาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)    แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ดาวน์โหลด
2)   แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์(แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น) ดาวน์โหลด
3)   แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

–       หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558

–       หัวหน้าสาขาวิชา  ภายในวันที่ 29 กันยายน 2558

–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม  2558

–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

–      คณบดี  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลด