คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)
ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน  – 30 กันยายน 2558)
เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ 1 ตุลาคม 2558

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)
ประกอบด้วย
1)      แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด
สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน (รองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)
2)      แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
ประกอบด้วย
1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)
–       หัวหน้าสำนักงานคณบดี            ภายในวันที่ 25 กันยายน  2558
–       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา        ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558
–       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      ภายในวันที่ 29 กันยายน 2558
–       รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
–       รวบรวมเสนอคณบดี   ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558