คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558