คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี