คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาประมง ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี