คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่่วคราว)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2558 – 31  มีนาคม 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)     แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

2)      แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ ภาระงานขั้นต่ำ ดาวน์โหลด

– เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ

3)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)  แนวทางแบบประเมิน

  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

1)      แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน) ส่งที่หัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการประเมินต่อไป

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559

 

อ้างอิง แบบ ปผ (ที่คณจัดทำขึ้น)

จากการประชุมอาจารย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้เสนอแนะแบบประเมินแบบใหม่ นำส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เพื่อนำมาพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นั้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้เสนอแนะแต่อย่างใด ทางคณะจึงขอประกาศใช้แบบประเมินนี้ โดยเริ่มตั้งแต่รอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ตุลาคม 2558  – 31 มีนาคม 2559) เป็นต้นไป