คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2558  – 31  มีนาคม 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

ณ 1 เมษายน 2559

 

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

สำหรับประเมินตนเอง  และผู้ประเมิน (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
  • รวบรวมเสนอคณบดี ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559