นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย สาขาการผลิตพืช ดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้สอนโดย ผศ.ดร. ปิยะวดี เจริญวัฒนะ

14866 14868