คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2558 เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2559 และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_8416