คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมผู้บริหาร ระดับรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร และหัวหน้าแผนกแผนงานและโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_8998 IMG_9004