คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ข้อกำหนดและการจัดระบบ ISO/IEC 17025 ”
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์บริการความรู้ (CKC)

IMG_9072