นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ในรายวิชาปฐพีวิทยาเพื่อการผลิตพืช ผู้สอนโดย ผศ.อังคณา ธนกัญญา

16939 16948