นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง ศึกษาโครงสร้างของบ่อ ในรายวิชาสร้างบ่อ ผู้สอนโดย อาจารย์สมิง จำปาศรี

189770 189761