นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เข้าร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ(อ.ส.ค) จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 พื่อให้นักศึกษามีความรู้ การเลี้ยงโคนม ประวัติความเป็นมา และร่วมกิจกรรมของทาง อ.ส.ค ผู้ควบคุมดูแล อาจารย์สุรเดช สังขะมณี

S__3809299 S__3809303