คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียน การสอน งานวิจัย รวมไปถึงบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กร(Emotional Fitness) ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

12778714_1105050729514548_6090691462669993970_o