นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง ณ ฟาร์มผึ้ง อำเภอสันทราย และบริษัท พัฒนกิจ
จังหวัดเชียงใหม่

135088 135090