นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการผลิตพืช ศึกษาดูงาน การผสมเกสรเมล่อน ณ บริษัทเกษตรอินทรีย์ อ. สามโคก จ. ปทุมธานี ควบคุมดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม

S__8511520 S__8511517