ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 6/2559    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2559   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

1 3