บริษัท ไมทตี้ อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด ร่วมกับบริษัท ยูโรโปรดอตติ จากประเทศอิตาลี จัดการทดลองวัตถุดิบที่เป็นกลิ่น รสชาติ และส่วนผสมที่ช่วยปรับปรุง ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก และมาริเนดในเนื้อสัตว์ ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องทดลอง ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับทดลองไส้กรอก และมาริเนดเนื้อสัตว์   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  ณ  อาคารปฏิบัติการ เทคโนโลยีการอาหาร 2

IMG_4692 IMG_4707