ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบสวนและพิจารณา โครงการย่อยที่ 1 กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีนายกำพล  รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

21 6