คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารักในความเป็นเกษตร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

IMG_7151 IMG_7033