คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์

(ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ/ ลูกจ้างชั่่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30  กันยายน 2559)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /เลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

คณะจึงขอกำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

 

ชุดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

1)     แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด

2)      แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ ภาระงานขั้นต่ำ ดาวน์โหลด

– เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ

3)      แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะจัดทำขึ้น)  แนวทางแบบประเมิน

  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
  • ปผ-ที่คณะจัดทำขึ้น แบบ ข. เน้นงานวิจัย ดาวน์โหลด

ชุดที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30)

ประกอบด้วย

แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย

– ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย

 

ชุดที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
นำส่งเอกสารทั้ง 3 ชุด (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน) 

– หัวหน้าสาขา                                  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559

– หัวหน้าสาขาวิชา                             ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

– รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 5 ตุลาตม 2559